Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) zainaugurował działalność. Na pierwszym posiedzeniu przyjął regulamin pracy i zatwierdził kryteria wyboru dla wsparcia udzielanego w ramach programu „Maluch Plus”.

Prowadząca obrady wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak przypomniała że FERS stanowi kontynuację Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

„To kompleksowy i różnorodny tematycznie program, który będzie odpowiadał na kluczowe wyzwania w zakresie włączenia społecznego, rynku pracy, edukacji i ochrony zdrowia. Mamy na ten cel około 5 mld euro” – dodała.

Komitet Monitorujący przyjął kryteria wyboru projektu wsparcia unijnego na rzecz zwiększenia dostępu do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi do lat trzech. FERS dofinansuje w wysokości ponad 850 mln euro realizację programu „Maluch Plus”.

„Dzięki temu programowi powstanie ponad 102 tys. nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – zarówno w żłobkach, klubach dziecięcych jak i u dziennych opiekunów” – podkreśliła wiceminister. Prezentując kilka ważnych inicjatyw FERS, wskazała planowane utworzenie w Polsce sieci Klubów Rozwoju Cyfrowego. Kluby te mają powstawać we wszystkich chętnych gminach jako nowa funkcja w istniejących już samorządowych instytucjach, takich jak biblioteki czy domy kultury.

„Kluby będą przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu osób dorosłych, zwłaszcza starszych. Placówki pomogą w nabywaniu oraz rozwijaniu podstawowych umiejętności cyfrowych. Na ten cel przeznaczymy około 235 mln euro” – dodała wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Według niej kolejnym wyzwaniem, na które resort chce skutecznie odpowiedzieć, jest niski poziom uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym. W tym kontekście, flagowym przedsięwzięciem będzie przetestowanie systemu Indywidualnych Kont Rozwojowych, które będą służyć indywidualnym osobom jako narzędzie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji. Planowane jest również między innymi uruchomienie pożyczek dla osób dorosłych na kształcenie podejmowane z własnej inicjatywy.

W ramach FERS będą realizowane i dofinansowane inicjatywy wsparcia dla systemu oświaty, szkolnictwa wyższego, sektora zdrowia, rozwój usług społecznych i aktywnej integracji.

W spotkaniu członków Komitetu Monitorującego FERS uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, instytucji pośredniczących, a także partnerzy i obserwatorzy.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP